Cập nhật Thông tin State Nomination của Tiểu bang Northern Territory

Một số cập nhật về visa bảo lãnh của tiểu bang Northern Territory (NT)
và thời gian xét duyệt visa.

 • Nếu bạn hoặc bất kỳ người phụ thuộc của bạn hiện đang sống tại tiểu bang khác ngoài NT, bạn sẽ không đủ điều kiện để được được bảo lãnh bởi NT
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ người phụ thuộc của bạn hiện đang có visa sinh viên và hiện đang học tại một tổ chức tại tiểu bang NT, bạn sẽ không đủ điều kiện để được bảo lãnh bởi NT
 • Nếu bạn đã được đề cử cho thị thực 489 hoặc 491 bởi NT, bạn sẽ không đủ điều kiện để được đề cử cho thị thực 190.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp đã học tại tiểu bang NT sẽ đủ điều kiện cho thị thực 190 nếu bạn đủ điều kiện sau:

 • Hoàn tất một hoặc nhiều bằng cấp sau khi học tại tiểu bang NT, tại một cơ sở ở NT với một khóa học hoặc các khóa học trong hai năm
 • Sống ở NT trong thời gian ít nhất sáu tháng liên tục ngay sau ngày hoàn thành bằng cấp cuối cùng của bạn, trong khi giữ visa cho phép làm việc toàn thời gian (yêu cầu này không áp dụng cho sinh viên hoàn thành tất cả các yêu cầu khóa học trong học kỳ một năm 2020 và xuất trình thư hoàn thành trước ngày 1 tháng 8 năm 2020)
 • Thể hiện những nỗ lực tìm kiếm việc làm từ một chủ lao động tại NT trong nghề nghiệp được chỉ định của bạn hoặc một nghề nghiệp có kỹ năng liên quan chặt chẽ.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp không sống tại NT trong sáu tháng sau khi hoàn thành hai năm học tại NT sẽ chỉ được xem xét cho một đề cử cho thị thực 491. Bạn phải cung cấp bằng chứng về những nỗ lực thực sự để có được việc làm từ một chủ lao động NT trong nghề nghiệp được chỉ định của bạn hoặc một nghề nghiệp có kỹ năng liên quan chặt chẽ.

Thường trú tại NT:
Người nộp đơn thường trú tại NT bao gồm những người có thị thực tạm thời có quyền làm việc và hiện đang cư trú tại NT. Ứng viên thường trú NT sẽ đủ điều kiện để được đề cử thị thực 190 nếu đủ điều kiện sau:

 • Chứng minh rằng bạn đã cư trú trong NT ít nhất hai năm liên tiếp ngay trước khi nộp đơn
 • Chứng minh rằng không ai trong số những người phụ thuộc di cư của bạn đang cư trú ở một phần khác của Úc
 • Chứng minh việc làm toàn thời gian trong NT với nghề nghiệp đủ điều kiện, liên tục trong ít nhất hai năm ngay trước khi nộp đơn đề cử NT và chứng minh rằng việc làm đó tiếp tục trong ít nhất 12 tháng nữa.

Ứng viên thường trú NT sẽ được xem xét đề cử 491 nếu bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Những người nộp đơn bắt đầu sống trong NT trước ngày 1 tháng 7 năm 2020, phải:
  • Chứng minh rằng bạn đã cư trú trong NT ít nhất sáu tháng liên tiếp ngay trước khi nộp đơn
  • Chứng minh rằng không ai trong số những người phụ thuộc di cư của bạn đang cư trú ở một phần khác của Úc
  • Chứng minh việc làm toàn thời gian trong NT trong một nghề nghiệp đủ điều kiện trong ít nhất sáu tháng liên tiếp ngay trước khi nộp đơn đề cử NT và chứng minh rằng việc làm đó tiếp tục trong ít nhất 12 tháng nữa.
 • Những người nộp đơn bắt đầu sống trong NT vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2020, phải:
  • Chứng minh rằng bạn đã cư trú trong NT ít nhất 12 tháng liên tục
  • Chứng minh rằng không ai trong số những người phụ thuộc di cư của bạn đang cư trú ở một phần khác của Úc
  • Chứng minh việc làm toàn thời gian trong NT trong một nghề nghiệp đủ điều kiện trong ít nhất sáu tháng liên tiếp ngay trước khi nộp đơn đề cử NT và chứng minh rằng việc làm đó tiếp tục trong ít nhất 12 tháng nữa.

Việc làm cũng phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung sau:

 • Vị trí phải được đặt tại NT và người sử dụng lao động phải có hồ sơ giao dịch trong NT ít nhất 12 tháng
 • Bạn phải được trả theo lương thị trường.

Ứng viên chưa được tuyển dụng trong một nghề nghiệp đủ điều kiện thường sẽ không đủ điều kiện để NT nomination.

Ứng viên đã được tuyển dụng trên cơ sở toàn thời gian trong ít nhất sáu tháng liên tiếp trong một nghề nghiệp không phải là một nghề nghiệp đủ điều kiện có thể đủ điều kiện cho một đề cử thị thực 491 trên cơ sở ngoại lệ và từng trường hợp nếu bạn có thể chứng minh những điều sau:

 • Chủ lao động đã nỗ lực thực sự để tuyển dụng tại địa phương và thường trú nhân hoặc công dân Úc không thể điền vào vị trí – tối thiểu, bằng chứng phải bao gồm các bản sao quảng cáo được đặt và tuyên bố từ nhà tuyển dụng nêu chi tiết số lượng ứng viên và lý do như tại sao không có công dân Úc hoặc thường trú nhân không được tuyển dụng
 • Có nhu cầu thực sự cho vị trí trong doanh nghiệp – tối thiểu, bằng chứng nên bao gồm một tuyên bố chi tiết từ nhà tuyển dụng giải thích sự cần thiết của vị trí và làm thế nào vị trí tuyển dụng phát sinh
 • Bạn đã có những nỗ lực cá nhân để có được việc làm trong nghề nghiệp được chỉ định hoặc nghề nghiệp liên quan trong NT – tối thiểu, bằng chứng phải bao gồm các bản sao / ảnh chụp màn hình của các ứng dụng được thực hiện cho các công việc liên quan và bất kỳ phản hồi nào nhận được
093.728.1988
Liên hệ